תנאי שימוש

הסכם שימוש

שלום וברוך הבא לאתר www.chiburim.co.il, מפעיל האתר – עמותת מפגשים שיוצרים חיבורים (ע"ר 542555055) (להלן: "המפעיל" ו/או "העמותה" לפי ההקשר) מאשר גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתו והידוע בשמו "chiburim" וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר לרבות עמוד הפייסבוק של העמותה הנמצא בתת-שם המתחם  (להלן: "האתר") ו/או השירותים הניתנים ע"י העמותה (להלן: "שירותי העמותה")– הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר ובשירותי העמותה המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר ו/או בשירותי העמותה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר ובשירותי העמותה. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר ו/או בשירותי העמותה.

1.1. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים על השימוש בשירותי העמותה בין אם באמצעות האתר ובין אם דרך כל אמצעי אחר לרבות דרך עמוד הפייסבוק של העמותה ולרבות דרך עובדי ומתנדבי העמותה (להלן: "צוות העמותה").

1.2. לתשומת לבך, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.

1.3. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.4. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה "משתמש", כוונת ההסכם היא ל"משתמש רשום" ו"משתמש שאינו רשום", "גולש" וכדומה (אלא אם צוין אחרת).

1.5. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

1.6. המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: מידע אישי של משתמשי האתר, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). יכונו להלן: "מידע".

1.7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.8. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ו/או בשירותי העמותה ניתן לפנות למפעיל האתר בכתובת דואר אלקטרוני , והמפעיל יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

2.1. המפעיל אינו מביע דעה ואינה תומך בשום תוכן, שירות, מוצר או הצעה שהגישה אליהם ניתנת באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר דרך העמותה. אין לראות במפעיל כמי שמעודד או ממליץ להיענות להצעות או שירותים שניתנים דרך האתר או באמצעות שירותי העמותה. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות ההצעות שמוצעות באתר.

2.2. המפעיל אינו מספק את ההצעות והתוכן המופיעים באתר ו/או בשירותי העמותה הנוגעים לצדדים שלישיים. יודגש, ההצעות והתוכן שהגישה מתאפשרת אליהם דרך האתר ו/או באמצעות שירותי העמותה, מוצעות ומבוקשות על ידי צדדים שלישיים (להלן: "צדדים שלישיים"), ולא על ידי המפעיל האתר עצמו.

2.3. המפעיל אינו אחראי לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים העושים שימוש באתר או בשירותי העמותה בכל אמצעי אחר. המפעיל לא ישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות.

2.4. שימוש באתר ו/או בשירותי העמותה מהווה את הסכמתך לפטור את המפעיל מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

2.5. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

2.6. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין המפעיל מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:

2.6.1. התוכן, המידע והחומר המצוי באתר ו/או בשירותי העמותה, לרבות בנוגע להצעות אותם מציעים צדדים שלישיים שונים;

2.6.2. לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או בשירותי העמותה;

2.6.3. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר ו/או בשירותי העמותה;

2.6.4. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע אישי, חסוי או רגיש דרך האתר ו/או בכל אמצעי אחר;

2.6.5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

 

3.1. כתנאי בסיסי לשימוש בשירותי העמותה באמצעות האתר ו/או דרך כל אמצעי אחר, אתה מצהיר כדלקמן:

3.2. הינך מצהיר כי מעולם לא ננקטו נגדך הליכים פליליים ומעולם לא הורשעת בעבירה פלילית.

3.3. הינך מצהיר שאין לך אפוטרופוס גוף או רכוש.

3.4. הינך מצהיר כי אתה לא פסול דין ו/או קטין. אתה מצהיר, כי אין לך כל מניעה חוקית ו/או אחרת לחתום על חוזים.

3.5. ככל שקיבלת או שהינך מקבל סיוע נפשי ו/או נקבעה לך נכות בביטוח לאומי, בין אם הינך מקבל קצבה ובין אם לאו, ו/או אובחנת במחלה ו/או תסמונת ו/או הפרעה כלשהי, בין אם הדבר משפיע על תפקודך ובין אם לאו, ו/או כל סיוע בריאותי אחר, הינך מתחייב למסור פירוט אודותיו במסגרת הצהרת הבריאות בטופס ההרשמה ובנוסף, לחבר העמותה עימו אתה נפגש במסגרת השירות של העמותה.

3.6. הינך מתחייב לנהוג בכבוד ובהתאם לחוק בעת הפגישות והשיחות עם מי שאת פרטיו קיבלת מהעמותה.

3.7. הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאין העמותה מחויבת לספק לך בן זוג או למצוא עבורך מועמד פוטנציאלי להיכרות.

3.8 הינך מצהיר כי בעת הרשמתך לאתר ו/או לשירותי העמותה אינך נשוי או מאורס או נמצא במערכת יחסים זוגית, לרבות ידוע בציבור.

3.9 הינך מצהיר כי בהרשמתך לאתר ובקבלת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הינך עושה זאת מתוך כוונה כנה ומלאה לקבל ליווי אישי מתוך מטרה לסייע לך במציאת זוגיות משמעותית, ארוכת טווח והנך נכון לתהליך של שלושה חודשים הכולל 3 פגישות עם מלווה שייבחר לך. או לחלופין חודש/ארבעה חודשים בהתאם למסלול שבחרת.

3.10 הינך מצהיר כי אתה מאשר באופן בלתי חוזר לעמותה ו/או מי מטעמה לעשות שימוש בתמונתך לצורכי שיווק, פרסום וקידום מטרות העמותה ו/או מי מטעמה זאת אם וכאשר תמצא בת זוגתך בתוך ו/או לאחר סיום תהליך הליווי. הפרסום יעשה באתר ו/או בדף הפייסבוק של העמותה ו/או בניוזלטר לתורמים ו/או בכל אמצעי אחר.

3.11 הינך מצהיר ומתחייב כי תעדכן את העמותה באופן מידי בגין כל שינוי שחל בנוגע להצהרותייך והתחייבויותיך ע"פ סעיף 3 על תת סעיפיו.

3.12 הינך מצהיר כי ידוע לך שהתשלום שתבצע במועד רישומך לאתר הינו תשלום בעבור דמי רישום בלבד, שכן מרגע רישומך לאתר המפעיל נדרש לשאת הוצאות ולבצע פעולות מסוימות, בין היתר קליטתך במערכת, הקמת כרטיס משתמש, בניית פרופיל, חיפוש והתאמת מלווה למשתמש ועוד. על כן, הינך מצהיר כי ידוע לך שלא ניתן יהא לדרוש השבה של דמי הרישום, ככל ותחליט לבטל את הרשמתך לאתר. עם זאת, ככל ותחליט לבטל את הרשמתך לאתר, באמצעות שליחת דוא"ל בלבד, טרם הודיעו לך על שיבוץ מלווה, תשקול העמותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד, להשיב לך את דמי הרישום בניכוי 10% דמי ביטול.

3.13 הינך מצהיר כי ידוע לך ששירותי העמותה הניתנים לך, בין היתר ליווי אישי וחיפוש הזדמנויות להיכרויות, נעשים בהתנדבות מלאה ע"י המפעיל ו/או העמותה ו/או המתנדבים ו/או מי מטעמם.

3.14 הזכאות לקבלת שירות ניתנת אך ורק לנרשם אשר שילם באופן עצמאי באמצעות כרטיס אשראי הרשום על שמו או העברה בנקאית מחשבון בנק מהנוהל על ידו, בכל מקרה אחר יבוטל התשלום לאלתר. הזכאות לקבלת שירות ניתנת אך ורק לנרשם אשר שילם באופן עצמאי באמצעות כרטיס אשראי הרשום על שמו או העברה בנקאית מחשבון בנק מהנוהל על ידו, בכל מקרה אחר יבוטל התשלום לאלתר.

3.15 הנך מאשר להעלות את פרטיך הבאים באיזור האישי של העמותה. פרטים אלו יוצגו למשתמשים אחרים שיעלו עבורך כבני זוג פוטנציאליים. משתמשים אלו יוכלו לסמן אותך כמועמד פוטנציאלי ואתה תקבל אינדיקציה על פניה זו. הפרטים: שם, גיל, גובה, איזור מגורים, זיקה דתית, השכלה, עיסוק, סטאטוס משפחתי, תיאור עצמי ותמונות.

4.1. הינך מסכים כי הפרטים הבאים ימסרו על ידי העמותה למשתמשים אחרים הרשומים לשירותיה:

4.1.1. שם מלא;

4.1.2. תמונה;

4.1.3. גיל;

4.1.4. אזור מגורים;

4.1.5. מעמד אישי (רווק/גרוש/אלמן/ילדים וכו');

4.1.6. פרטים אודות מראה חיצוני;

4.1.7. עיסוק נוכחי;

4.1.8. תחביבים;

4.1.9. כל נכות פיזית הנראית לעין, מחלה כרונית או מחלה ממארת;

4.1.10. במידה ויש התמודדות נפשית, חברתית או תקשורתית יימסר מידע לבת זוג פוטנציאלית שאינו כולל את האבחנה אלא את הידיעה שקיימת התמודדות.

4.2. הינך מסכים למסירת מידע בעת ראיון עם המלווים האישיים מתנדבי העמותה לגבי מצבך הרפואי ו/או הנפשי ו/או פרטים על נכות פיזית נראית לעין ו/או פרטים על התמודדות נפשית ו/או רגשית ו/או חברתית ו/או תקשורתית.

4.3. אתה מצהיר, כי מדובר במידע נכון ומדויק למיטב ידיעתך.

4.4. אתה מסכים, כי פרטים אלו ישמשו את העמותה לצורך מציאת מועמדים פוטנציאלים להיכרות עבורך.

4.5. כחלק משגרת פעילותינו, אנו אוספים, ולעיתים גם מוסרים מידע אודותיך. על ידי הסכמתך למדיניות הפרטיות, הינך נותן מפורשות הסכמתך לשימוש ולמסירת מידע אישי מזוהה לגביך. הנך מסכים כי פרטייך תחת סעיף 4.1 (על תת סעיפיו) ימסרו למשתמשים אחרים רשומים של העמותה, אף ללא התערבות ובדיקה מצד העמותה, באמצעות מערכת אוטומטית אשר מבצעת התאמות בין משתמשים רשומים של העמותה.

מידע אישי מזוהה שלך ישותף עם משתמשים נוספים באתר ובשירות. בין השאר, תיאור אישי, תמונות, העדפות אישיות, טקסטים אישיים ומידע אחר הנדרש לצורך קביעת התאמה בין אישית עם מי ממשתמשי האתר והשירות.

לאור זאת שאנו כפופים לרגולציה ולשלטון חוק, לא נוכל להבטיח כי בכל מקרה התקשורות האישיות שלך ומידע אישי מזוהה אחר לא יועברו באופנים שאינם מפורטים במדיניות השמירה על הפרטיות. לשם ההדגמה בלבד ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן, ייתכן שנידרש למסור מידע לרשויות אכיפת החוק, לממשלה או לצד שלישי אחר כלשהו. כמו כן, צד שלישי כלשהו, עלול להתחבר או לקלוט תקשורת ותכתובת פרטית או שמשתמשים אחרים עלולים להשתמש לרעה במידע שלך שבאתר ובשירות. לכן, אין באפשרותנו לספק הגנה הרמטית שיכולה להבטיח שהמידע והתקשורת הפרטיים שלך יישארו תמיד פרטיים ואתה אינך מצפה לכך.

אנו לא מוכרים או משכירים מידע אישי מזוהה אודותיך לצד שלישי כלשהו. עם זאת, ישנם מקרים שונים בהם מידע אישי מזוהה אודותיך, עשוי להימסר לגוף כלשהו:

אנו רשאים, למסור כל מידע על אודותיך לרשויות אכיפת חוק ולכל רשויות ממשל אחרות, בכפוף לצו בית משפט, וכפי המתחייב מלשון חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לצורך חקירת הונאה, הפרת זכויות קניין רוחני, או פעילות בלתי חוקית אחרת, או כזו העלולה לחשוף אותנו או אותך לאחריות משפטית.

השירותים שלנו כוללים גם צורות תקשורת שונות בין משתמשי האתר והשירות. בהסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, הינך מסכים, כי בכל הנוגע למידע מזוהה אישי על חברים אחרים המתקבל באמצעות שימוש בשירותי האתר והשירות, תוכל להשתמש במידע אך ורק לצורך תקשורת הנוגעת לאתר והשירות ולמטרתם שלא כוללת מסרים פרסומיים; ולכל מטרה אחרת שהמשתמש האחר הסכים לה מפורשות לאחר שהבין את מהותה ומטרתה. בכל מקרה, אתה מתחייב לתת למשתתפים האחרים את ההזדמנות למחוק את עצמם ממסד הנתונים שלך, וכן לבדוק את המידע שאספת אודותיהם. בנוסף, בשום מקרה אסור לך למסור מידע מזוהה על משתתף אחר לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת האתר והשירות וללא הסכמת המשתתף האחר. בנוסף אתה מתחייב שלא לצרף את משתתפי האתר והשירות לכל רשימת תפוצה מכל סוג שהוא ללא קבלת הסכמה מפורשת מהם ולאחר שהם מבינים את תכלית ומטרת בקשתך להוסיפם לרשימה כאמור.

4.6. ככל שתידרש להציג מידע לגבי מצבך הרפואי ו/או מצבך הנפשי, אתה מאשר לעמותה למסור למשתמש אחר המהווה מועמד פוטנציאלי להיכרות, מידע כללי על קיומו של סיוע נפשי או רפואי אחר מסוג כלשהו. זאת כל עוד לא ימסרו פרטים ספציפיים אודות הסיוע ו/או המידע הרפואי.

4.7. מובהר כי זכות זו של העמותה למסירת מידע אודותיך למועמד פוטנציאלי להיכרות, אינה פוטרת אותך מחובתך לעשות וכן, אינה מטילה כל חובה על העמותה לפעול ובוודאי אינה מחייבת את העמותה להפעיל זכות מזכויותיה בהתאם להסכם זה.

5.1. הינך מתחייב שלא להעביר או לחשוף כל מידע הנוגע למשתמשים האחרים בשירותי העמותה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת בכתב ומראש.

5.2. התחייבות זו תקפה כלפי כל מידע שהמשתמש נחשף אליו ביחס למשתמשים האחרים ללא תלות באופן החשיפה אל המידע – אם באמצעות עובדי ומתנדבי העמותה, אם באמצעות המשתמשים עצמם ומבלי לגרוע מכל אמצעי אחר.

6.1. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר והעמותה ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

6.2. השימוש באתר ובשירותי העמותה הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

6.3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

6.4. אין להציג תכנים מהאתר ו/או משירותי העמותה בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

6.5. על המשתמש באתר ו/או בשירותי העמותה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ו/או בשירותי העמותה.

6.6. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

6.7. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין המפעיל אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

6.8. רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המפעיל או מי מטעמו, יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.

6.9. פגישות הליווי המתקיימות כחלק משירותי העמותה יתקיימו אך ורק במקומות ציבוריים. הינך מצהיר ומתחייב שלא ליזום ו/או לקיים פגישה שכזו בבית פרטי ו/או בקליניקה וכיוב'. כמו כן, הינך מצהיר ומתחייב כי במידה והמלווה יבקש לקיים פגישה שכזו שלא במקום ציבורי, תסרב ותיידע את העמותה במידי.

7.1. האתר ו/או שירותי העמותה עשויים להכיל בתוכם מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתר עצמו.

7.2. אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעיל, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים.

7.3. אין המפעיל מתחייב, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

7.4. המפעיל אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

7.5. מבלי לגרוע מן האמור, המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

8.1. המפעיל שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו ו/או בשירותי העמותה. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

8.2. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.

8.3. יודגש, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר ו/או בשירותי העמותה באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. במקרים אלו, שבהם המפעיל סבור כי משתמש פעל באופן שנוגד את הדין ואת תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהמפעיל ימצא לנכון, המפעיל ינקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:

8.3.1. משתמש שמסר למפעיל פרטים אישיים שגויים.

8.3.2. משתמש שביצע מעשה\מחדל אשר לטעמו של המפעיל עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.

8.4. המפעיל לא יהיה אחראי בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי המפעיל עצמו, שלא בתם לב ובזדון.

9.1. המפעיל אינו מנטר ואינו בודק מידע המועלה לאתר ואין הוא יכול לבדוק ולנטר מידע המועלה לאתר, לרבות נכונותן של הצעות, לרבות את השאלה האם יש בתוכן המועלה לאתר כדי לפגוע בצדדים שלישיים.

9.2. המפעיל רשאי להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך.

9.3. המפעיל אינו נותן חסות או מביע כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י צדדים שלישיים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

9.4. הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

9.4.1. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;

9.4.3. עלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

9.4.4. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

9.4.5. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

9.4.6. כוללים תוכן העלול להטעות צרכן;

9.4.7. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

9.4.8. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

10.1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשירותי העמותה בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.

10.2. המפעיל רשאי לסגור את האתר, וכן להפסיק את שירותי העמותה, ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

10.3. המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יחוב באחריות לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

11.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את המפעיל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אל

12.1. אנא קראו את מדיניות הפרטיות שלנו.

12.2. המפעיל מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

12.3. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל שלב לאחר ההרשמה לאתר ו/או לשירותי העמותה יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר.

12.4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהיה המפעיל רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר, בטלפון, בהודעת טקסט או בכל דרך אחרת בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהוא עצמו מפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות מתן הודעה על הסרה בהתאם להוראות המפורטות בתחתית הודעות הדואר האלקטרוני מטעם העמותה.

12.5. מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, המפעיל אינו יכול להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור המפעיל.

12.6. למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעיל בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את המפעיל מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

12.7. המפעיל יעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;

12.7.1. כאשר המפעיל סבור כי משתמש באתר ו/או בשירותי העמותה ביצע\מבצע פעולה שעלולה להזיק למפעיל, מי מטעמו או לצדדים שלישיים.

12.7.2. אם המפעיל סבור כי המשתמש עושה באתר ו/או בשירותי העמותה שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.

12.7.3. כאשר המפעיל סבור כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.

12.7.4. למען ציות לצו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהמפעיל היא צד לו.

13.1. כל הדפים המצויים באתר ו/או בשירותי העמותה הם רכושו של המפעיל. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש.

13.2. האתר והתוכן המופיעים בו ו/או בשירותי העמותה מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר ו/או בשירותי העמותה הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהמפעיל יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר ו/או בשירותי העמותה. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר ו/או בשירותי העמותה לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

13.3. כל זכויות היוצרים באתר ו/או בשירותי העמותה לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן של המפעיל ו/או השותפים העסקיים שלו.

13.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש.

14.1. שמו של המפעיל, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של המפעיל הם קניינו הבלעדי של המפעיל. כל הסימנים האחרים המצויים באתר ו/או בשירותי העמותה הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

15.1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר ו/או בשירותי העמותה, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר ו/או בשירותי העמותה או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או בשירותי העמותה. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר ו/או בשירותי העמותה.

16.1. המפעיל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדו סעדים כלשהם.

16.2. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר ו/או בשירותי העמותה, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.

16.3. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר ו/או בשירותי העמותה.

17.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ויראו את ההסכם בין הצדדים כאילו נחתם בתל-אביב יפו.

17.2. ככל שתעלה מחלוקת כלשהי בנוגע לקיום הסכם זה, הצדדים מתחייבים לנסות לפתור את המחלוקת בהידברות ובמשא ומתן ישיר ביניהם.

17.3. ככל שלא נפתרה המחלוקת כאמור לעיל בתוך 60 ימים מיום ההודעה הראשונה שנתן צד אחד למשנהו בנוגע לאותה מחלוקת, יפנו הצדדים להליך גישור אצל מגשר המוסכם על שניהם בניסיון לפתור את המחלוקת. ככל שלא יצליחו הצדדים להגיע להסכמה על זהות המגשר בתוך 7 ימים, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לפנות ליו"ר לשכת עורכי הדין בבקשה למינוי מגשר.

17.4. ככל שהליך גישור כאמור לא יביא לסיומה של המחלוקת כאמור בתוך 60 ימים מהיום בו נערכה פגישת הגישור הראשונה, יהיו רשאים הצדדים לפנות לערכאות משפטיות.

17.5. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו, ישראל, תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל תביעה בין הצדדים בקשר עם הסכם זה.

18.1. המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ו/או שירותי העמותה וצדדים שלישים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותיך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

יצירת קשר